Valkenswaardse Golfclub
Gewoon, Gezond en Gezellig

Local Rules VGC

PLAATSELIJKE REGELS.   Editie 10.  26  januari 2018.

1. BUITEN DE BAAN-GRENZEN.

Buiten de baan wordt bepaald door de hekwerken rondom het sportpark, door witte markeringen of door witte paaltjes, al dan niet met groene bovenkant.

Bij hole 5 (14) moet de bal altijd rechts van de lichtmast die de buiten de baan-grens aangeeft, geslagen worden. Bij overtreding (links van de lichtmast gespeeld) onder bijtelling van één strafslag bal spelen vanaf laatste positie. Is de bal rechts van de lichtmast gespeeld, dan is daarna de ligging van de bal bepalend of deze wel dan niet buiten-de-baan ligt.

2. VASTE OBSTAKELS.

2.1       Lantaarnpalen

Indien de bal één van de twee lantaarnpalen op de fairway van hole 5 (14)  raakt, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt óf een nieuwe bal spelen. Indien de bal een ándere dan hierboven genoemde lantaarnpaal raakt, moet men de bal spelen zoals hij ligt.
Indien de bal een lantaarnpaal raakt die een buiten de baan grens markeert  (dit zijn GEEN OBSTAKELS), bepaalt de ligging van de bal welke regel van toepassing is.

2.2       Lichtmasten

Indien de bal een lichtmast raakt, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt óf een nieuwe bal spelen.
Indien de bal een lichtmast raakt die een buiten de baan grens markeert (dit zijn GEEN OBSTAKELS), bepaalt de ligging van de bal welke regel van toepassing is.

2.3       Tegelranden en verhardingen rond de afslagplaatsen.

De bal moet worden gedropt op de afslagplaats.

2.4       Doelen en hun netten op sportvelden.

Alle doelen en hun netten zijn vaste obstakels en mogen niet verplaatst worden.

2.5       Verharde wegen.

Ontwijken volgens Regel 24-2b, tenzij anders bepaald in punt 4.

2.6       Ballenvangers (Netten inclusief frame).

Alle ballenvangers zijn vaste obstakels. Handelen volgens regel 24-2, tenzij deze deel is van de buiten de baan-grens.

3. GROND IN BEWERKING.

Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe markeringen. Tijdelijke zones kunnen als zodanig aangegeven worden op het mededelingenbord. Vanuit de GUR mag niet gespeeld worden.

4. HEG EN WEG ROND HOLE 8(17) en HOLE 5(14).

Ligt de bal geheel op de strook grond tussen de fairway en de weg, in de heg of op de weg en niet buiten de baan, dan mag men de bal spelen zoals deze ligt of als volgt zonder strafslag ontwijken:
4.1       Bij de afslag van hole 8(17): droppen op de afslagplaats.
4.2       Bij het aanspelen van de green van hole 8(17): plaatsen op het droppingzone-matje.
4.3       Bij de afslag van hole 5(14): droppen in de strook gras voor de weg ter hoogte van waar de bal ligt.

5. AFSTANDSMETERS.

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Voor de volledige tekst van deze regel wordt verwezen naar de website van de vereniging.

6. BEWOGEN BAL OF BALMARKER OP DE GREEN.

Als de bal van een speler op de green ligt, en de bal of de balmarker wordt per ongeluk bewogen door de speler, krijgt hij geen straf. Ook niet als dat gebeurt door zijn partner, zijn tegenstander, of een van hun caddies of uitrusting. De verplaatste bal of balmarker moet worden teruggeplaatst volgens regel 18-2,18-3 en 20-1. Deze lokale regel is alleen van toepassing als de bal of de balmarker op de green ligt, en per ongeluk verplaatst wordt. Als de bal op de green ligt en deze wordt verplaatst door wind, water of andere natuurlijke invloed, moet men de bal spelen zoals hij ligt. Als de balmarker verplaatst wordt door deze omstandigheden, moet men de balmarker terug plaatsen.

7. ETIQUETTE.

a          Het is niet toegestaan om met meer dan vier personen in een flight te spelen, anders dan in een verenigingswedstrijd.
b          De flight van hole 10 heeft voorrang op die van hole 1. Daarna ritsen.
c          Palen met groene koppen markeren kwetsbaar milieugebied. Betreden verboden, tenzij dit is voor het innemen van de stand.

 

8. UITZONDERING  REGEL 6-6d:

Indien een competitor voor een hole een lagere score inlevert dan werkelijk gemaakt, doordat hij een of meer strafslagen niet heeft genoteerd, waarvan hij voordat hij zijn scorekaart inleverde niet wist dat hij ze had opgelopen, wordt hij niet gediskwalificeerd. In dat geval krijgt de competitor de straf volgens de Regel die van toepassing is, maar geen extra straf voor het overtreden van regel 6-6d. Deze uitzondering is niet van toepassing indien de betreffende straf diskwalificatie voor de wedstrijd is.

PLAATSELIJKE REGELS VOOR HOLES OP HET BUITENBADTERREIN EN VOOR EXTRA WEDSTRIJDEN

HOLES OP HET SPORTPARK   1 april 2017.
Buiten de negen reguliere holes worden bij sommige wedstrijden ook de holes op het buitenbadterrein en extra holes op het sportpark gebruikt.Indien de zwembadholes worden gespeeld (al dan niet in een wedstrijd), wordt dit gedaan na hole 5(14). Een flight die van de zwembadholes komt, heeft voorrang op de flight die direct van hole 5 (14) naar hole 6 (15) gaat. Daarna ritsen.

Voor deze holes gelden de volgende plaatselijke regels.

A. Voor de holes op het buitenbadterrein (zwembadholes):

 

  1.      1. Buiten-de-baan grenzen:

        -Het hekwerk van het gehele terrein alsmede de buitenkant van het binnenbadgebouw.
        -Voor de tweede hole (Z2) geldt bovendien dat het terrein en de gebouwen links van de lijn
         langs het filtergebouw buiten-de-baan is. Deze lijn loopt vanaf het zwembassin tot aan het
         hekwerk als aangegeven in de bijgevoegde tekening.

   

      2. Het zwembassin mag niet worden betreden, er mogen geen ballen worden uitgehaald
          (ook niet met een hengel) en de bal mag er niet vanuit gespeeld worden.
          Straf: Diskwalificatie.

       3. Voor de twee grote zandspeelplaatsen inclusief de grasstrook tussen deze speelplaatsen,
           direct rechts bij het begin van het tweede gedeelte  van de fairway van de tweede hole,
           gemarkeerd door blauwe  paaltjes, geldt de volgende regel:
           Indien de bal hierin ligt moet men deze opnemen en zonder strafslag droppen in de
           aangegeven dichtstbijzijnde dropping zone, echter niet  dichter bij de hole. (Regel 20-2).

B. Voor de extra holes op het sportpark:

        1.   Buiten-de-baan grenzen:
              - Het hekwerk van het sportpark.
              - Alle velden en banen met een kunststof ondergrond met uitzondering van de tartan
                atletiekbaan zijn buiten-de-baan gebieden.
              - Ligt een extra hole geheel buiten-de-baan grenzen van de reguliere baan,
                 dan gelden deze grenzen ook voor zo’n hole.

        2.   Vast obstakel.
              De tartan atletiekbaan is een vast obstakel, waarvan niet  gespeeld mag worden.
              Ontwijken volgens Regel 24-2

        3.   Ballenvanger bij de drivingrange.
              Deze is een vast obstakel dat ontweken mag worden volgens Regel 24-2.
              Het is niet toegestaan de ballenvanger omhoog te houden om een bal (er onder door)
              te spelen.

C. Uitzonderingen:

      
Voor speciale wedstrijden zoals de cross-country kan de wedstrijdleiding in overleg met de
       handicap-en regelcommissie extra en/of afwijkende plaatselijke regels opstellen.

De Regelcommissie